Rickaert bate equipas World Tour na Dwars door het Hageland!

Jonas Rickaert vence a Dwars Door Het Hageland batendo nomes importantes do World Tour!